Ventilation och droppsmitta

posted in: BLOGG JORDOMAT | 0

Sture Larsson är agronom och har under en livstid analyserat både stall och human byggnad. Sture Larsson skriver:

Man kan bara dra en slutsats. Flertalet större byggnader i Sverige bryter mot Miljöbaken kapitel 2.  De är i alla lägen, men särskilt i coronatider, omöjliga att säkert använda av smittoskyddsskäl och frågan är varför inte detta åtgärdats och varför inte ansvariga lagföres?

Den enda myndighet som sedan cirka 1970-talet bevisligen fungerat inom kunskap och uppdrag är Jordbruksverket, som i förordning av smittoskyddsskäl förbjudit luftutbyte mellan rum i djurstall.

Ingen skyddsbärande myndighet på den humana sidan har ens försökt att tänka i smittoskyddstermer sedan cirka 1975. Ingen, varken riksdag, regering, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, MSB, Boverket, länsstyrelser eller kommuner! Därför kan Sverige inte hantera coronasmittan momentant eller på sikt. Sverige har ingen metod att bryta smittkedjan inom  nuvarande system.

42 procent av alla vårdlokaler har det värsta av allt i recirkulativ väg, roterande värmeväxlare. Alla inblandade vet och visste, men den politiska vinden styrde tanken. Boverket blev helt enkelt förnärmat, när jag påpekade att det inte förstod att roterande värmeväxlare återför den skit som skulle ut. Vi visste visst, skrev man!

Sannolikt uppåt 80 procent av alla övriga lokaler har roterande värmeväxlare eller varianter som återluft. Har man luftburen corona i lokalerna går droppsmitta via termisk rörelse via frånluftsdon från ett rum till ett annat. Studier antyder överlevnad utanför människokroppen på tre dygn. Det tar kanske tio minuter från nysning i ett rum till droppsmitta i ett annat rum med svensk ventilationsteknik. Att hantera corona i Sverige är i princip ogörligt, momentant och ännu värre på sikt.

Professor Mats Alvesson har myntat begreppet funktionell dumhet. Det har aldrig i Sverige varit enklare att illustrera begreppet än  nu, med Sverige nere i brygga under coronavirus.

Den funktionella dumheten ges särskild tyngd, när man betänker att flertalet akademier lär hyra hus av staten och statens företag arbetar med intermittent drift, det vill säga försöker göra varje förmiddag extra riskabel för de som rör sig i lokalerna. 1985 utredde jag en fem år gammal skola. Föräldrarna ville riva den, därför att allergiska och astmatiska barn kunde inte vara i skolan på måndagar. Orsak intermittent drift. Barnen förlorade 20 procent av sin skoltid. Skolan blev hjälpligt användbar, när vi lyckades få kommunen att acceptera att aldrig stoppa fläktar annat än vid nödvändig service.

Medan militär nu sätter upp tält för att vi ska kunna hantera coronapatienter borde alla ventialtionskunniga arbeta ute i humana fastigheter för att bryta all recirkulativ ventilation, så att lokalerna blir användbara när samhället skall återgå till rimlig verksamhet. Gör vi inte detta, så kommer Sverige inte att inom rimlig tid kunna avveckla coronakrisen. Vi vet till exempel inte hur länge en person efter tillfrisknande är smittbärare. Vi kan  inte ha personal i lokaler med recirkulativ ventilation om vi vill bryta smittkedjan.